คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1”

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 และวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “การพัฒนาทักษะการจัดการด้านเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และ ความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และอาชีพในโลกยุคความปกติใหม่ New Normal สำหรับครูแกนนำ” หรือ “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1” ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกยุคความปกติใหม่ (New normal) ให้กับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จำนวน 8 โรงเรียน

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซ (Gas detector)” และ “เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลาย (Photometer)” โดย คุณมารุต พวงสุดรัก นักพัฒนาการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากอาจารย์ประจำภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณครูจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งที่ 1 จำนวน 25 คน และกิจกรรมในครั้งที่ 2 จำนวน 23 คน