สโมสรพนักงานฯ จัด Focus Group: รับฟังเสียงจากประชาคม มจธ. Voice of Customer (VOC)

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 สโมสรพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง มจธ. ร่วมกับ KX Build Academy ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ จัดกิจกรรม Focus Group: รับฟังเสียงจากประชาคม มจธ. Voice of Customer (VOC) ณ ชั้น 14 อาคารพหุวิทยาการ (LX) เพื่อเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น รับรู้ความรู้สึกในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้งสวัสดิการต่างๆของบุคลากร เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างเต็มความสามารถ มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ มจธ. จะต้องให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการทำงาน และการทำงานได้อย่างมีความสุขร่วมกัน โดยมี ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค ประธานสโมสรพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง มจธ. กล่าวเปิดงาน และคุณวิสาข์ ถนอมทรัพย์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 40 คน

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด