โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ FIET ปันความสุข ปันน้ำใจห่วงใยเพื่อนนักศึกษาครุศาสตร์ฯ ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ในรายวิชา ETM 361 ทักษะการนำเสนอ 2 ได้จัดพิธีปิด “โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และมีผู้เข้าร่วมงานถึง 130 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ (คณบดี) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม ผศ. ดร.สรกฤช มณีวรรณ (หัวหน้าสาขาวิชา) ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ (รองคณบดี) ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากการเรียนรู้แบบ Service Learning และแบบ Cooperative Learning ที่เกิดจากความร่วมมือในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตัวแทนภาควิชาต่าง ๆ และศิษย์เก่าจากภาควิชาต่าง ๆ โดยมี รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหลัก และรศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วม ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาการถ่ายทอดประสบการณ์กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุนครุศาสตร์ฯ ขาดแคลนภายใต้หัวข้อ “ปัจจุบันสมัยและก้าวต่อไปในการระดมทุนฯ” โดย จ.ส.อ.พินิจ ประจันตวนิช, รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, รศ.ดร.พงศ์ยุทธ จั่นทอง, รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญ และ นางสาวธันทิกา แก้วแท้ จากนั้นมีการเปิดคลิปวิดีทัศน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) ของท่านกรรมการทุนครุศาสตร์ขาดแคลนฯคลิปความรู้สึกและประสบการณ์ของนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่เคยได้รับทุนครุศาสตร์ฯ ขาดแคลน และคลิปสรุปผลงานทั้งหมดของโครงการหลังจากที่ได้ดำเนินการระดมทุนจากการขายกระเป๋าถักแฮนด์เมด ประมูลของจาก (กลัฟ) นายคณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ รุ่นพี่ ECT 26 ได้เรียนรู้ทักษะการไลฟ์สดขายของจากเพจ Easybag1 และไลฟ์สดขายสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์สกินแคร์ ผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และเพจ ECT Social Lab โดยทั้งหมดนี้สามารถระดมทุนได้ถึง 132,000 บาท และขอส่งมอบให้กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไว้เป็นทุนการศึกษาให้แก่เพื่อน พี่ น้อง ในคณะที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป