คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัย MOVE จัดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานประชุมสรุปและทบทวนผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน ซึ่งเป็นตัวแทนสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าขึ้น ณ โรงแรม รามาดา พลาซา บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

โครงการดังกล่าวได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้ มจธ.เป็นที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านงานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า งานประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง งานติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และงานซอฟท์แวร์และการสื่อสารสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางโครงการจึงได้จัดงานประชุมร่วมกันระหว่างคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนการทำงานร่วมกันในช่วงที่ผ่านมา โดยมี รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ เป็นประธานในการประชุม ผศ. ดร.มานนท์ สุขละมัย ผู้จัดการโครงการ ผศ. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์ เลขานุการโครงการ และคณะที่ปรึกษาท่านอื่น ๆ ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานและระดมสมองเพื่อทบทวนการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 คน