คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดกิจกรรมการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และหย่อนแบบแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (รูปแบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดกิจกรรมการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และหย่อนแบบแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รูปแบบออนไลน์) และถ่ายทอดสดจากหอเกียรติยศ (ชั้น 8) อาคารเรียนรวม 3 (S13)

ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้แสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์, รศ. ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และ รศ. ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย จากนั้นเป็นการหย่อนแบบแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จากผู้มีสิทธิ์หย่อนแบบแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นพนักงานประจำและมีอายุงานมากกว่า 2 ปี ทั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นจำนวน 74 ราย จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 87