คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำสู่การเป็นนักบริหารคณะ (FIET Leadership)

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร คณะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดกิจกรรม Kick Off ในโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำสู่การเป็นนักบริหารคณะ (FIET Leadership) ณ หอเกียรติยศ ซึ่งเป็นโครงการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพอื่น จากสาขาวิชาต่าง ๆ และสำนักงานคณบดี ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีศักยภาพในการเป็นผู้นำหรือผู้บริหารรุ่นต่อไปในอนาคต จำนวน 20 ท่าน มาเข้าร่วมเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ผู้นำต้องรู้และพัฒนาทักษะความสามารถที่จะสานต่อภารกิจของคณะได้อย่างต่อเนื่อง ก้าวทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นำพาคณะเติบโตไปสู่เป้าหมาย

นำโดย รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ (คณบดี) ได้สื่อสารเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เลือกหัวข้อการเรียนรู้และจัดทำโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 13 ของคณะฯ ผ่านระบบ Mentoring โดยมี Mentors หรือพี่เลี้ยงเป็นบุคลากรภายในคณะฯ ที่เคยผ่านโครงการ นบก. มจธ. หรือ UK PSF มาร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ และพิจารณา Group Project ซึ่งกิจกรรม Kick Off ครั้งนี้ เป็นการพบกันครั้งแรก ระหว่างผู้บริหาร พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมอบรม จากทั้งหมด 13 ครั้ง ดำเนินกิจกรรมโดย ผศ. ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ มีการจัดกลุ่ม 4 กลุ่ม แบบคละบุคคลที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน เพื่อส่งเสริมกันให้เข้มแข็ง แล้วเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาและทำโครงการตาม Strategic Objectives 4 Themes แบบกลุ่มละ Theme รวมทั้งมีการแนะนำให้เห็นจุดแข็ง เพื่อหาพรสวรรค์ของตนเอง โดย ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปิมานนท์ และ ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี หลังจากใช้แบบทดสอบ Clifton StrengthsFinder 2.0 ของ Gallup ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาจุดแข็ง 5 ตัว แล้วให้ผู้ร่วมอบรมวิเคราะห์ตนเองเพื่อทำ IDP (Individual Development Plan) จากนั้น มีการแนะนำให้รู้จักโค้ชจิตอาสาจากสถาบันโค้ชไทย จำนวน 8 ท่าน เพื่อเตรียมนัดหมายตามอัธยาศัย ในการชี้มุมมองสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมจุดเด่นของตนเองจาก Coach โดยมีการจับคู่ Coach และ Coachee เป็นรายบุคคล (One on One Coaching)