FIET Leadership (รุ่นที่ 1) จัดบรรยายใน Theme “Learning Innovation Ecosystem” ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำสู่การเป็นนักบริหารคณะ (FIET Leadership)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายใน Theme “Learning Innovation Ecosystem” ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำสู่การเป็นนักบริหารคณะ (FIET Leadership) รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์พัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการของประเทศ” และ รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในรูปแบบ OBEM” โดยมีผู้บริหารคณะ พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายวิชาชีพ ผู้เข้าอบรมโครงการ Fiet Leadership รุ่นที่ 1 และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ มุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะ และของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศด้วยการเรียนการสอน คุณภาพสูงที่อยู่บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้เปิดกว้างต่อผู้เรียนทุกกลุ่ม และเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาผู้บริหารในอนาคต เพื่อสามารถสานต่อภารกิจคณะได้อย่างต่อเนื่อง ก้าวทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นำพาคณะไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน