FIET Leadership (รุ่นที่ 1) Theme “Innovation & Impact Research Services” ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำสู่การเป็นนักบริหารคณะ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 รศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายใน Theme “Innovation & Impact Research Services” ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำสู่การเป็นนักบริหารคณะ (FIET Leadership) รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร โดย ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร) คุณณมล วรปรีดา (งานจรรยาบรรณวิจัยและธรรมมาภิบาล) ดร.ศตายุ สุวรรณะโสภณ (นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ) บรรยายในหัวข้อ “กลไกส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์” และ รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม) บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการงานวิจัยและบริการวิชาการแบบ Virtual Center” โดยมีผู้บริหารคณะ พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายวิชาชีพ ผู้เข้าอบรมโครงการ FIET Leadership รุ่นที่ 1 และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงกลไกส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาผู้บริหารในอนาคต เพื่อสามารถสานต่อภารกิจคณะได้อย่างต่อเนื่อง ก้าวทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นำพาคณะไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน