คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น เข้าร่วมออกบูธในโครงการงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. พร้อมด้วย รศ. ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ผศ. ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์, ดร.สิริมลภัคน์ สุวรรณคุณ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 46 คน เข้าร่วมออกบูธในโครงการงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ และร่วมรับรางวัลชนะเลิศสื่อสร้างสรรค์ด้านการออกแบบบูธ และรางวัลชนะเลิศสื่อสร้างสรรค์การสร้างสื่อวีดิทัศน์ จากมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น ณ งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 27 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา ETM 363 KNOWLEDGE MANAGEMENT ทั้งนี้ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้ให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกับทางมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้แสดงศักยภาพ นำความรู้จากการเรียนการสอนมาใช้นอกห้องเรียน ผ่านการประกวดออกแบบสื่อวีดิทัศน์ และจัดทำบูธในโครงการงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย