คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “Upskill Reskill” ทางรอด ไม่ปรับ อาจไม่รอด กับโลกการทำงานยุคใหม่”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “Upskill Reskill” ทางรอด ไม่ปรับ อาจไม่รอด กับโลกการทำงานยุคใหม่” ขึ้น ณ หอเกียรติยศ อาคาร S13 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับและร่วมกันแสดงความยินดีและให้โอวาทกับบัณฑิตใหม่ พร้อมด้วย รศ. ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า, ผศ. ดร.สรกฤช มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาฯ, รศ. ดร.สุรพล บุญลือ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านการ Upskill Reskill สำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักถึงความอยู่รอดขององค์กร เป็นเหตุให้องค์กรต้องปรับเพิ่มทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ในทุกเรื่อง ทุกด้าน หลากหลายสาขาวิชาตามลักษณะของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะจุดเปลี่ยนสู่ความท้าทายในอนาคต การเสนอความเห็นจากตัวตัวแทนศิษย์เก่า จำนวน 2 คน ได้แก่ นายศุภสิน บ้านเกิดบางนอน และนางสาวพรจิรา ไววิ่งรบ จากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ทั้งสิ้นกว่า 100 คน