คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดพิธีปิดโครงการเสริมประสบการณ์สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง พื้นที่ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดพิธีปิดโครงการเสริมประสบการณ์สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง พื้นที่ภาคกลางให้กับวิทยาลัยทั้ง 22 แห่ง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียนทุนนวัตกรรมในรูปแบบ Online โดยมี รศ. ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวรายงาน รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กล่าวปิดโครงการ

ภายในกิจกรรมมีการประกาศผลรางวัลทั้งหมด 35 รางวัล  ภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มคุณค่าชุมชนบนพื้นฐานวิชาชีพ” ประกอบด้วย รางวัลประเภทดีเยี่ยมลำดับ 1-4, รางวัล Popular Vote และรางวัลพิเศษ การรับชมคลิปประมวลภาพรวมของโครงการ การแนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกล่าวแสดงความรู้สึก ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนากลไกการหนุนเสริมทักษะให้เข้ากับบริบทในพื้นที่ของผู้รับทุน เพื่อให้ผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงมีทักษะที่เอาใจ ใส่ใจ ต่อชุมชนและสังคมและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะนำไปช่วยเหลือสังคมชุมชนใกล้ตัวและสังคมส่วนรวมได้