ทีมผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ, รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์, รศ.ดร.นุชจรินทร์  เหลืองสะอาด, ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ, รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง, ผศ.ดร.นิทัศน์  ทิพยโสตนัยนา, ดร.ธนธร  ทองสัมฤทธิ์, ดร.สิริมลภัคน์ สุวรรณคุณ, คุณพิมพ์มาดา พงศ์คุณาพร ได้เข้าพบคุณเกรียงไกร เธียรนุกูล เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่ง “ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เขตสาทร กรุงเทพฯ พร้อมทั้งร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมของไทย และแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้โมเดล BCG อันจะนำไปสู่แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตหรือพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมหน่วยงานส่วนต่าง ๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย