มจธ. ผสานความร่วมมือกับ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น (Shimane Prefecture, Japan) สร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบไทยและผู้ประกอบการจากจังหวัดชิมาเนะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผสานความร่วมมือกับ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น (Shimane Prefecture, Japan) เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบไทยและผู้ประกอบการจากจังหวัดชิมาเนะ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนางานวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการบริการและสินค้า เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น กับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ณ อาคารเคเอกซ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจากจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ต่อยอดสู่การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ โดยตามแผนโครงการดำเนินกิจกรรมระหว่างสำนักเคเอกซ์และจังหวัดชิมาเนะจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมประเภท Digital Transformation (DX), Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Things (IoT) จากนั้นจึงขยายไปยังอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆในอนาคต

Ms. Mari Tanaka, Director General of Shimane Prefecture กล่าวว่า จังหวัดชิมาเนะ ได้จัดตั้งสำนักงานขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2014 เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการจากจังหวัดชิมาเนะ ในด้านการขยายช่องทางทำธุรกิจและตลาดการส่งออกมายังภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทย นับแต่นั้นเป็นต้นมา พวกเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินการดังกล่าว ทำให้เราได้มีโอกาสสร้างความร่วมมือกับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือระหว่างสำนักเคเอกซ์ มจธ. และจังหวัดชิมาเนะในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันข้อมูลทางเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจากจังหวัดชิมาเนะ

ในการลงนามครั้งนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พัฒนาอาคารเคเอกซ์เพื่อให้เป็นพื้นที่สําหรับการแลกเปลี่ยนและร่วมเรียนรู้ระหว่างภาคเอกชน ชุมชน และมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะนําความรู้ด้านต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีสมรรถนะความสามารถที่สูงขึ้น ความร่วมมือกับทางจังหวัดชิมาเนะในครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสใหม่ในการพัฒนาเหล่าผู้ประกอบการในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการจับคู่ธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่น และโอกาสในการได้รับความรู้ ทักษะหรือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ล้วนเป็นพันธกิจของทางมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น และในทางกลับกันก็ยังเป็นการร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการจากทางญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากความร่วมมือทางด้านธุรกิจ การร่วมกันพัฒนาในเชิงงานวิจัยก็นับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ ดังนั้นเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับจังหวัดชิมาเนะ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งมหาวิทยาลัย จังหวัดชิมาเนะ สังคมไทยและสังคมญี่ปุ่นต่อไป