คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา (Ministry of Education, Youth and Sport : MoEYS) ประเทศกัมพูชา เยือน มจธ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การต้อนรับ H.E. Touch Visalsok (Secretary of State INSTITUTION/ ORGANISATION: MoEYS) พร้อมด้วยผู้แทนจาก University of Kratie (UKT), National University of Cheasim Kamchaymear (NUCK), University of Battambang (NUBB) และ Hun Sen Kamchaymear High School เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. พร้อมด้วย คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล มจธ. ดร.วรินธร สงคศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย มจธ. ผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ให้การต้อนรับ

การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านต่างๆ และโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อรวมเข้ากับมหาวิทยาลัยแล้วมีประสิทธิผลอย่างไร หลังจากนั้นได้ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลผ่านการนำเสนอของคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมกับสังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมของนักเรียนที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัยอีกด้วย

และวันที่ 28 มีนาคม 2566 คณะผู้แทนเข้ารับฟังการแนะนำสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ Gifted Education Office (GEO) และ Engineering Science Classroom (ESC) โดย รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ที่ปรึกษาสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ร่วมกับอาจารย์ และเยี่ยมชมสำนักหอสมุด จากนั้นเดินทางไปยัง มจธ. บางขุนเทียน ในช่วงบ่าย เพื่อเยี่ยมชมคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการ โดยมี รศ. ดร.วาริช ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี พร้อมกับทีมนักวิจัยให้การต้อนรับ