นักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยารับรางวัล Microbiological Talent Award

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.นุจริน จงรุจา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Microbiological Talent Award จำนวน 3 รางวัล ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งาน Bio Asia Pacific และ งาน Future CHEM INTERNATIONAL จัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ   

นางสาวธนวรรณ สังข์สุวรรณ รหัสนักศึกษา 62090501061 
นางสาวสุธาทิพย์ เงินเจือ รหัสนักศึกษา 62090501090 


– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      

นายณัฐกฤษ ลาภแก้วน้อง           รหัสนักศึกษา 62090501080 
นายกิตติพัฒน์ อินนะรายรัมย์    รหัสนักศึกษา 62090501006 


– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      

นางสาวเบญญาภา เศรษฐวิบูลย์   รหัสนักศึกษา 62090501032 
นางสาวหทัยชนก บุญชู             รหัสนักศึกษา 62090501052