ประกาศ มจธ. เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ และข้าราชการ

ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จะครบวาระในวันที่ 5 สิงหาคม 2565  มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อ 6(6) และ (7) ดังนี้

  • ผู้แทนพนักงานประจำ ตามข้อ 6 (6)  1 คน  
  • ผู้แทนข้าราชการ ตามข้อ 6 (7)  1 คน                                

                    โดยดำเนินการเลือกตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การได้มาของกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อ 6(6) และ (7) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554     

                     คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลฯ จึงกำหนดรายละเอียดการดำเนินการเลือกตั้งไว้ ดังนี้

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนพนักงานและข้าราชการมาใช้สิทธิ์ในการสมัคร/เสนอชื่อ และเลือกตั้งดังกล่าว ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายพงศ์พันธุ์ จันทร์ประทีปฉาย  กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-8046

      ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565