มจธ. ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เครส กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เรดิคอน จำกัด ในการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า

KMUTT signed an MOU with QRES GROUP Ltd. and Radicon Co., Ltd. for collaborative EV innovation research and development.

Date: April 26, 2023

Venue: Prapha Prachaksuphaniti Meeting Room (AD907), 9th Floor, Office of the President Building, KMUTT Bangmod Campus 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ บริษัท เรดิคอน จำกัด และ บริษัท เครส กรุ๊ป จำกัด ในการร่วมมือวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมของชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน การขึ้นรูปวัสดุด้วยกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวถึงบทบาทของภาควิชา ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยายยนต์ไฟฟ้า รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือ  คุณวิกรม อาฮูยา กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท เครส กรุ๊ป จำกัด และ คุณปราชญ์ เยาวพงศ์ศิริ กรรมการบริหาร บริษัท เรดิคอน จำกัด กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างบริษัท และมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมลงนาม ซึ่งมี ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ คุณภูริพงศ์ มังกรกนก กรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เครส กรุ๊ป จำกัด และ คุณระพี โชติรัตนะศิริ วิศวกรโครงการอาวุโส บริษัท เรดิคอน จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน  ความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยในครั้งนี้ บริษัท เรดิคอน ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และให้บริการด้าน heat transfer solution สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร และ บริษัท เครส กรุ๊ป มีความสามารถในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถ้านำความรู้ความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัท ผนวกรวมกับองค์ความรู้ที่ มจธ. มี ถือเป็นโอกาสที่ดี ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ขับเคลื่อนประเทศต่อไป