มจธ.จัดเสวนา นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสแนวใหม่ กับการบริหารจัดการ มจธ.

KMUTT held a talk on the new transparency and equitable policies for KMUTT management.

Date: March 27, 2023

Venue: Prapha Prachaksuphaniti Meeting Room (AD907), 9th Floor, Office of the President Building, KMUTT Bangmod Campus 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดเสวนา นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสแนวใหม่ กับการบริหารจัดการ มจธ. ขึ้น เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมี ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนา รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดการเสวนาและกล่าวถึงนโยบายการบริหาร จัดการ มจธ.ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมดังกล่าวมี ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

หัวข้อ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บรรยายโดย ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ จาก GMI และ ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ช่วงที่ 2-3 หัวข้อ นโยบาย No Gift Policy และหัวข้อ ประมวลจริยธรรม มจธ. โดย ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เป็นผู้บรรยาย และช่วงสุดท้าย หัวข้อ การจัดการเรื่องร้องเรียน การป้องกันการทุจริต โดยคุณทศพร รัตมาศทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการควบคุม ป้องกัน ต่อต้านการทุจริต เป็นผู้บรรยาย พร้อมกันนี้ ได้มีการประกาศผลการทดลองประเมิน ITA รอบปี2565 (pre-survey IIT) ระดับหน่วยงาน คณะ สำนัก สถาบัน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) 95.76 คะแนน ตัวชี้วัดที่โดดเด่น: การใช้อำนาจ (การมอบหมายงานและการประเมินผล) อันดับ 2 สำนักคอมพิวเตอร์ 95.70 คะแนน ตัวชี้วัดที่โดดเด่น: การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และอันดับที่ 3 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 95.08 คะแนน ตัวชี้วัดที่โดดเด่น: การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริต ท้ายสุดของการเสวนาเป็นการแจ้งข้อมูล การเตรียมพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยคุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ITA จัดขึ้น ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team มีผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวน 350 คน