ประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14

The 14th Symposium for Thai Journal Development Network

Date: March 15, 2023

Venue: Royal Jubilee Ballroom, IMPACT Challenger Building 2, IMPACT Exhibition and Convention Center

ศูนย์ดรรชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยมี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดรรชนีการอ้างอิงวารสารไทย มจธ. กล่าวรายงาน ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกองทุนส่งเสริมทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ, ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) บรรยายเรื่อง 2 ทศวรรษของ TCI เพื่อสู่อนาคต, รศ.ดร.รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เรื่องระบบวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศ และ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายเรื่อง การนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนายกระดับคุณภาพผลงานวิจัยทางวิชาการของไทย

การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอระบบวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยของประเทศไทย โดยใช้ระบบ ThaiRAP กระบวนการ ผลลัพธ์ และบทเรียนจากโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล Scopus การนำเสนอการบริหารจัดการวารสารโดยใช้ระบบ Thailand Editorial System (ThaiES) และเกณฑ์ประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 และเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการวารสารในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น