คณะศิลปศาสตร์ มจธ. จัดค่ายบูรณาการทักษะภาษาและอาชีพนักเรียนชั้น ม.4-ม.5 เรื่องภาษาอังกฤษกับอาชีพในฝัน ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร

SoLA KMUTT held the Playground of Language Skills Camp on “English Language and the Dream Jobs” for Grade 10 and 11 students and teachers from Saard Phaderm Wittaya School, Chumphon Province

Date: February 25-27, 2023

Venue: On February 26, 2023, the activities took place at The Merchant Marine Training Centre and KMUTT Bangmod Campus. On February 27, 2023, the activities were held at the SoLA 901 Meeting Room, School of Liberal Arts, KMUTT Bangmod Campus.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม (ศวช.) จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะภาษาและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4- ม.5 (Playground of Language Skills Camp) เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับอาชีพในฝัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)” ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร โดยมี รศ. ดร. อธิปัตย์ บุญเหมาะ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -27 กุมภาพันธ์  2566 สำหรับกิจกรรมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 คณะนักเรียนและครูรับฟังการบรรยายและแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี วิชาชีพการเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ศึกษาการทำงานจริงบนเรือเดินสมุทร ทั้งในส่วนฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และอบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับอาชีพในฝัน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) คณะศิลปศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (Institute of Field Robotics: FIBO) และ Campus Tour  ณ มจธ. บางมด

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์ นักเรียนในโครงการค่ายได้มีโอกาสนำเสนอหน้าชั้นเรียนเรื่อง “ภาษาอังกฤษกับอาชีพในฝันของฉัน” ค่ายกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 55 คน และครู 4 คน มุ่งเน้นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การทำกิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอในที่สาธารณะ