มจธ. จัดเสวนา “พระจอมเกล้าฯ ในมิติที่คุณไม่รู้จัก : Modernization เข้าโลกตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโลกทัศน์ในสมัยรัชกาลที่ 4

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย สำนักหอสมุด จัดงานเสวนา “พระจอมเกล้าฯ ในมิติที่คุณไม่รู้จัก : Modernization เข้าโลกตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” โดยมี ผศ. ดร.สุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวรายงาน อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน โดยการเสวนาได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผศ. ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ. ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาอธิการบดี มจธ. ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ชั้น 3 ห้อง Auditorium อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange: LX) และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE: KMUTT

การเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโลกทัศน์ในสมัยรัชกาลที่ 4 รวมถึงสร้างเครือข่ายกับสามพระจอมเกล้า อีกทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงรากฐานองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันต่อไป