คณะวิทยาศาสตร์ประชุมหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ทีมผู้บริหารโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำทีมโดย นายวิโรจน์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อเจรจาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กับ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. สนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 3. พัฒนาครูเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ผ่านการอบรมทางวิชาการและการวิจัย 4. สนับสนุนด้านการสอนพิเศษให้นักเรียน

ซึ่งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ และรองศาสตราจารย์กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมเจรจาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการสร้างร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป