คณะวิทยาศาสตร์ประชุมหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ทีมผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อเจรจาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 3. แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี 4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของนักเรียน และบุคลากร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ

ซึ่งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ และรองศาสตราจารย์ กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมเจรจาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป