ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) จัดอบรมการทดสอบเพื่อการตรวจรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน IEC62446 รุ่นที่ 5

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) จัดอบรมการทดสอบเพื่อการตรวจรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน IEC62446 รุ่นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถกำหนดข้อมูลและเอกสารที่จะส่งมอบภายหลังจากการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพื่อให้ผู้ดูแลหรือเจ้าของระบบได้รับเอกสารที่มีความจำเป็นครบถ้วนหลังจากการส่งมอบ เกณฑ์ความต้องการขั้นต่ำของการทดสอบการทำงาน เกณฑ์การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่ติดตั้งมีความปลอดภัยและมีการทำงานที่ถูกต้อง สามารถนำเอกสารและข้อมูลมาใช้สำหรับการทวนสอบเริ่มต้น (Initial) และการทวนสอบตามรอบ (Periodic) การบำรุงรักษาหรือการดัดแปลงระบบในภายหลัง

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ได้จัดอบรมมอบความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมของการฝึกอบรม จากนั้น คุณเยาวณี แสงพงศานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ คุณบัลลังก์ หมื่นพินิจ ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาและสอบเทียบ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมอบรมจำนวน 14 ท่าน ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 2 (BRI-206) อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน