คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. นำแนวทาง KAIZEN ร่วมพัฒนากลุ่มนายช่างเทคนิค

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนองนโยบายด้านการจัดการงานประจำ (Daily Management) ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดเวทีเพื่อ Kick Off กิจกรรมส่งเสริมความรู้ KAIZEN สำหรับกลุ่มนายช่างเทคนิคของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเครื่องมือสำหรับการจัดการงานประจำมาใช้ปรับปรุงงาน ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

โดยเปิดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นจากกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ และจะจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านหลักสูตรอบรม“การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN” ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ, เครื่องมือ, เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองและองค์กรให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายด้วย KAIZEN โดยวิทยากรด้านจิตวิทยาการบริการ การสื่อสาร และการพัฒนาระบบงาน จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

และในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรม KAIZEN AWARD 2021 ซึ่งจะเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานเชิงนวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ให้กับบุคลากร นอกจากนี้ บุคลากรกลุ่มนายช่างเทคนิคยังสามารถพัฒนาและปรับปรุงผลงานผ่านกิจกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการกำหนดเกณฑ์สนับสนุนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN) และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางาน หรือผลงานเชิงนวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ ที่จะนำไปเสนอในเวทีระดับชาติต่อไป

ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ

โครงการนี้มีนายช่างเทคนิคของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วม จำนวน 34 คน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่สนใจได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีกส่วนหนึ่ง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและพัฒนาบุคลากรของคณะในสายงานอาชีพต่างๆ ของคณะอย่างทั่วถึงต่อไป โดยมีหน่วยพัฒนาบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ