นบก. มจธ. รุ่นที่ 7 พัฒนาผู้บริหารระดับกลางสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) จัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (นบก. มจธ.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2564

โดยมีรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาผ่านแนวคิด 70:20:10 (Learning & Development Model) แบ่งเป็น 70: เรียนรู้ผ่านจากประสบการณ์จริงจากการทำงานจริงผ่าน Group Project 20: การเรียนรู้จากบุคคลอื่นๆ และ Feedback  ผ่านกระบวนการ Coaching  10: การเรียนรู้จาก Classroom Training เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง มจธ. ให้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (Change Leader) มีความเข้าใจแนวทางการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีทักษะการสื่อสารระดับองค์กร และการทำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

โครงการ นบก. มจธ. รุ่นที่ 7 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 35 คน จากหน่วยงานต่างๆ ใน มจธ. และมีพิธีเปิดในวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงานและให้นโยบายการบริหารงานของ มจธ. ในปัจจุบัน รวมถึง ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล และประธานดำเนินการโครงการ นบก. มจธ. กล่าวถึงรายละเอียดโครงการฯ

นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากประธาน นบก.มจธ.รุ่นที่ 6 ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ ขุนแร่ ตัวแทนจากสายวิชาการและสายวิชาชีพ ผศ.ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล และคุณปนาลี แทนประสาน มาเล่าประสบการณ์ดีๆ และการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ

ทั้งนี้สมาชิก นบก.มจธ. รุ่นที่ 7 ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม Ice Breaking ทำความรู้จัก สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ณ ห้องพินิจวิทัศน์ (V-Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ อีกด้วย และในวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 สมาชิก นบก.มจธ.รุ่นที่ 7 ได้เข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Leader as Communicator โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Berkeley Executive Coaching Institute (BECI) เพื่อพัฒนากรอบความคิดการเป็นผู้นำที่ดีผ่านการสื่อสารระดับบุคคล ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์