ประกาศ มจธ. ฉบับที่ 15 การจัดกิจกรรม และการออกกำลังกายของนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 15
การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย