ประกาศ มจธ. ฉบับที่ 11 เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 11 การช่วยเหลือคนทำงานกับบริษัทที่มีสัญญากับมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)