นักศึกษา มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

นักศึกษาทีมวิจัย SMART LAB เจ้าของผลงานอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจำรูปสำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (Atrial Depressurized Device from Shape Memory Alloys for Heart Failure Treatment) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย

  • นายณัฐนัย วรวิจิตราพันธ์ หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • นายสรธรณ์ คูชัยยานนท์ วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  • รศ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
  • นพ.กฤษฎา มีมุข คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ในงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดประกวดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี ใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และในปีนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลในงาน