คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. มอบรางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมมอบรางวัล “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม” หรือ “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายได้พัฒนาศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักศึกษาค้นคว้า และฝึกการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ผ่านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้แต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ไปปรับปรุงการจัดทำผลงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนเครือข่าย

โดยมีโรงเรียนผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนนาหลวง

• รางวัลชมเชย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

• รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนนาหลวง

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

• รางวัลชมเชย 3 ผลงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” และโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

นอกจากการแข่งขันการประกวดเพื่อให้เกิดการเป็น “พี่เลี้ยง” ตามหลักการของ สป.อว. โครงการได้จัดกิจกรรมย่อยโดยใช้ชื่อว่า กิจกรรมให้คำปรึกษาก่อนการประกวด เพื่อให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ไปปรับปรุงการจัดทำผลงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนเครือข่ายต่อไป