สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มจธ. จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 3 (STIP03)

STIPI

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 3 (STIP03)”

STIPI
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

ในการนี้ ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มจธ. (STIPI) ได้กล่าวถึงรายละเอียดการอบรม และแนะนำหลักสูตรในภาพรวม ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี

STIPI
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
STIPI
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา

หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIP) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สอวช. และสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มจธ. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคลากรในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจากการดำเนินงานในรุ่นที่ 1 และ 2  พบว่า เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการจัดทำข้อเสนอนโยบายจริงเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ความรู้ที่ได้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายนักพัฒนานโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อร่วมการผลักดันนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งมีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 50 คน 

STIPI
STIPI
STIPI