กิจกรรมสุนทรียสนทนา “อธิการพบบุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสุนทรียสนทนา “อธิการพบบุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่” ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 21 คน

โดยเรียนเชิญ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาพูดคุยกับบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 

รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานกับผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ