รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2564)

รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2564)


ทุนเพชรพระจอมเกล้า-Petchra Pra Jom Klao ระดับ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 มิถุนายน 2564

สมัครผ่านเว็บไซต์admission.kmutt.ac.th หรือ petchra.kmutt.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425