ขอเชิญชวนบุคลากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ขอเชิญชวนบุคลากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ตามข้อ 11(7)
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563


ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(ผ่านทาง https://bit.ly/3gNLeLm)


ดูรายละเอียดการใช้งานระบบได้ที่ https://youtu.be/0rrlquGxu5E

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ มจธ. โทร. 0-2470-8035, 8040, 8063