มจธ. จัดฝึกอบรม Train of the Trainer เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัย ( ESPReL) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรตัวคูณ (Train of the Trainer) ด้าน มาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัย (ESPReL) รุ่นที่ 1 สำหรับหัวหน้าห้องปฏิบัติการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรด้าน มาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัย ( ESPReL) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ EESH และคุณอมรเทพ คุมสุข เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้อง การสร้างจิตสำนึกของนักวิจัย นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร และเรียนรู้วิถีปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 7 องค์ประกอบ นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้อง การสร้างจิตสำนึกของนักวิจัย นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 50 คน และการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030  เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม และเป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 12 ระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน