มจธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ห้องปฏิบัติการมาตราฐานความปลอดภัย Good Pratices ดีเด่น ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และเครือข่ายห้องปฏิบัติการของ มจธ. เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3  Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022 “Safety Culture: Together Towards A Better Tomorrow” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (ASESS Research Center) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของภูมิภาค: ภาคกลาง ในการนำเสนอผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัย Good Practices และได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานด้านมาตราฐานความปลอดภัยที่เป็น Good Pratices ดีเด่น ประจำปี 2565 และศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH  เป็นตัวแทนห้องปฏิบัติการขึ้นรับรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุ (BPCL) โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ, ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางชีวภาพ  (Biological Characterization) โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ และห้องปฏิบัติการ Chemistry Lab ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์อีกด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีนักวิจัยเครือข่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 300 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030  เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม และเป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 12 ระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (ASESS Research Center) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของภูมิภาค: ภาคกลางในการนำเสนอผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัย Good Practices และได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานด้านมาตราฐานความปลอดภัยที่เป็น Good Pratices ดีเด่น ประจำปี 2565

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) เป็นตัวแทนห้องปฏิบัติการขึ้นรับรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation