สพบ. เปิดโครงการพัฒนาการจัดการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและการให้บริการ สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ เรื่อง พัฒนาการจัดการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและการให้บริการ สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา (Facilities Management and Service Excellent for Educational Technologist) ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมพบปะนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและออกแบบงานบริการที่ตอบโจทย์งานและลูกค้า รวมถึงสร้างเครือข่ายการทำงานในการสนับสนุนการสอนและภารกิจของหน่วยงาน โดยจัดขึ้น ณ ห้อง SoLA 314 ชั้น 3 อาคารคณะศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาพัฒนา เรื่อง การจัดการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี และการให้บริการสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ เสริมความรู้และฝึกการออกแบบงานบริการที่ตอบโจทย์งานและลูกค้า การสร้างเครือข่ายการทำงานในการสนับสนุนการสอน และภารกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด