มจธ. เปิดหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSSU@KMUTT) ยกระดับการให้บริการ ยึดหลักความเสมอภาคทางการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดให้มีพิธีเปิดหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Disability Support Services Unit, King Mongkut’s University of Technology Thonburi: DSSU@KMUTT) โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย รักษาการแทนอธิการบดี มจธ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี

หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (DSSU@KMUTT) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานด้านการบริการสนับสนุนทางการศึกษา ที่ช่วยให้นักศึกษาที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีการดูแล ติดตาม ประสานงาน การให้ความช่วยเหลือ และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการเข้าถึงระบบการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเสมอภาคเท่าเทียม

โดย มจธ. มีนโยบายที่เปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพกําลังคน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับคนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้วยการเรียนการสอนคุณภาพสูงที่อยู่บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เก่งและดี มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง มจธ. ยังให้ความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และปลอดภัย นักศึกษาสามารถติดต่อเข้ารับบริการ ได้ที่ หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ. บางมด) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร: 0-2470-8185

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด