ก้าวเดินตามความฝัน สู่เส้นทางนักนวัตกรในอนาคต กับกิจกรรม “Open House 2023” ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว. และโคเซ็น มจธ.) ภายใต้แนวคิด Enjoy Science and Engineering: Investigative thinking.

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2566 สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ. จัดกิจกรรม “Open House 2023” โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว. และโคเซ็น มจธ.) ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Enjoy Science and Engineering: Investigative thinking” ซึ่งตอบโจทย์วัยรุ่นGenZ ที่มีความในการเติบโตบนเส้นทางของนักคิดนักสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

หลังจากห่างหายกันไปนานเกือบสองปี ปีนี้ก็เป็นโอกาสอันดี ที่วมว. และโคเซ็น มจธ. พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักล่าฝันรุ่นใหม่ให้ได้มาสัมผัสประสบการณ์เรียนจริง เล่นจริง ตามแบบฉบับเด็ก ESCK ได้ยินแค่ชื่อคอนเซ็ปต์งานก็น่าสนใจ ชวนติดตามแล้ว และแน่นอนว่าเพื่อนๆ วมว. และโคเซ็นก็ไม่เคยทำให้ผิดหวัง ยกทัพผลงาน การทดลอง รวมถึงกิจกรรมและการแสดงมากมายมาระเบิดพลังความสนุกในครั้งนี้ โดยมีการแบ่งเป็นฐานต่าง ๆ ได้แก่ ฐานกิจกรรมสืบเสาะ ฐานLab ฐานHand-on ฐานชมนิทรรศการ พร้อมทั้งช่วงของการถามตอบ ให้ความรู้พร้อมไขข้อสงสัย ได้ครอบคลุมทุกประเด็นจากผู้บริหารและคณาจารย์ ตามด้วยความพิเศษสุดในช่วงท้าย คือ ช่วงทัวร์หอพัก ซึ่งเพื่อน ๆ น้อง ๆ และท่านผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหอพักของนักเรียนโคเซ็นและ วมว. ที่พร้อมเปิดต้อนรับให้ทุกท่านได้สัมผัสไลฟ์สไตล์ตามฉบับ เด็กวมว. และโคเซ็น แบบสุดเรียล กิจกรรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งน้อง ๆ และผู้ปกครองรวมกว่า 320 คน โดยเสียงตอบรับของกิจกรรมอยู่ระดับดีมาก

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปีแรกมีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 คู่กระจายอยู่ตาม ภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ในปัจจุบันเป็นโครงการในระยะที่ 2 ที่เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โครงการ วมว. ดรุณสิกขาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ โครงการนี้อาศัยความร่วมมือจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ช่วยสนับสนุนทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์สถานที่ในการเรียนการสอนโครงการ วมว. ยึดแนวคิดเดียวกันกับโรงเรียนดรุณสิกขาลัยในการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนในโครงการฯ ตั้งอยู่บนแนวคิดแบบ Story Based Learning หรือร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อการเรียนรู้ที่ริเริ่มโดยบุคลากรของสถาบันการเรียนรู้

KOSEN KMUTT มีเป้าหมายหลักในการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering) การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (อันเป็นหนึ่งในหลายวิธีของ กระบวนการพัฒนาและ ปฏิรูปการศึกษาของชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตน เป็นวิศวกรไทยยุคใหม่ที่มีทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ (Learning Skills) มีทักษะการคิด (Thinking Skills) มีความสามารถในการวิเคราะห์ (Analytical Sense) มีทักษะเชิงช่าง (Mechanic Skill) การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นควบคู่กันได้เป็นอย่างดี (Thai-English-Japanese Fluency) มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในความเป็นไทย ปรับตัวเข้าได้ดีกับวัฒนธรรมที่เป็นสากลและสามารถพึ่งพาตนเองในสังคมยุคใหม่ที่เป็น สังคมฐานความรู้ได้อย่างมีความสุข อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของการเป็น Innovative Practical Engineer

“DSS และ KOSEN KMUTT” พื้นที่แห่งความสนุก การเรียนรู้ การทดลอง มิตรภาพ และความทรงจำดีๆ พร้อมต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่มีความฝัน บนเส้นทางสายนักวิทยาศาสตร์ นักนวัตกร เพื่อพร้อมเป็นส่วนช่วยผลักดันความฝัน ให้พร้อมเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และสังคมโลกอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต