ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมหารือแนวทางการทำวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมหารือแนวทางการทำวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับทีมฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และนิติวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. พร้อมทั้งหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบัณฑิตและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ