โครงการพัฒนาผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ด้านการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Svay Reing ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมด้วยคณะทำงานและวิทยากรโครงการฯ อาจารย์วรงค์ ถาวระ นักวิชาการอิสระ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Svay Reing ราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งหมด 6 ท่าน ณ ห้องประชุม SoLA 904 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ซึ่งเป็น Partnership Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ การเรียนรู้ จึงได้จัดให้มีการพัฒนาผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ด้านการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Svay Reing ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม – 19 ธันวาคม 2565 รวมระยะเวลา 5 วัน ได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย และการกิจกรรมนอกสถานที่ ณ แกรนด์แปซิฟิค ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เน้นโมเดล คำว่า “ผลลัพธ์” เป็นแนวคิดหลัก และมีเป้าหมายบรรลุ“OBE” ส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นประเด็นสำคัญ และในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 วันสุดท้ายของการร่วมกิจกรรมเป็นการสรุปผลการแลกเปลี่ยนและกิจกรรมตลอด 5 วัน ผ่าน Platform Online Zoom