คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดกิจกรรม “Dean’s Talk for New Year’s eve”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.จัดกิจกรรม “Dean’s Talk for New Year’s eve” ในรูแบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ Zoom  ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (อธิการบดี) กล่าวคำอวยพรปีใหม่กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ฯ, คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์ จากสำนักงานอำนวยการ นำเสนอข้อมูลในประเด็นสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ต่อ KMUTT  ให้กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ฯ ทุกคน และ รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ นำเสนอข้อมูลในประเด็นสำคัญ และการดำเนินงานของทีมผู้บริหารที่ผ่านมาของคณะฯ ซึ่งเป็นผลงานที่บุคลากรได้ดำเนินการและสร้างสรรค์ร่วมกันมาตามพันธกิจต่าง ๆ จากนั้นได้ กล่าวคำอวยพร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2566 ให้กับบุคลากรทุกคน สุดท้าย จ.ส.อ. พินิจ ประจันตวนิช (เลขานุการคณะฯ) ได้แจ้งกำหนดการจัดงานปีใหม่ของมหาวิทยาลัยและคณะ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ทั้งสิ้น 65 คน