พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการ Data Analytics School

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ Data Analytics School ระหว่าง เดือนมกราคม 2565 ถึง สิงหาคม 2565 ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมี คุณธิรตี วงศ์รวมลาภ หัวหน้ากลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

พร้อมกันนี้ได้มีการนำเสนอโครงการวิจัย โดยตัวแทนผู้เข้าอบรมในโครงการดังกล่าว จากนั้น คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์ และ รศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม และตอนท้าย คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนร่วมกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) มี ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ