ประกาศ มจธ. ฉบับที่ 32 ขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว (จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 32
ขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว