คณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เยี่ยมชมการดำเนินงาน มจธ. เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม CB 206 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธาน คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัยร่วม การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี รศ. ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ โดยในช่วงแรกรับฟังการบรรยายสรุปโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะทางของยาชีววัตถุและสมุนไพร บรรยายโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานและการเงิน จากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตยาวัคซีน สาระสำคัญทางการแพทย์เพื่อใช้ในการทำ Clinical Trial Phase I & II ที่ได้รับอนุญาตการผลิตจาก อย. (ตามมาตรฐาน GMP/PICS) และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะทางของยาชีววัตถุและสมุนไพร ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติและการออกฤทธิ์ รวมถึงการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนยา (อยู่ในช่วงเตรียมการยื่นขอ ISO/IEC17025 และเข้าร่วมโครงการ OECD-GLP)

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด