มจธ. ร่วมกับ IRPCT เจรจากรอบความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีตามกรอบการพัฒนากำลังคนของประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายบนพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) จังหวัดระยอง ร่วมเจรจากรอบความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีตามกรอบการพัฒนากำลังคนของประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายบนพื้นที่ EEC (โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) จังหวัดระยอง

นำโดย รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ ผศ.ดร.ปรัชญา เพียสุระ ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค์ ดร.ศุภชัย พึ่งสังวาลย์  ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ และอาจารย์สุทธิพงษ์ โสภา ร่วมเจรจากรอบความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การส่งเสริมพัฒนา การนำร่องหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดและยกระดับเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้จะมีการลงนามความร่วมมือร่วมกันในอนาคต