พิธีมอบวุฒิบัตร และปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี สำหรับพนักงานสายการผลิต (I-chEPs) รุ่นที่ 9 และ 10

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี สำหรับพนักงานสายการผลิต (I-ChEPs) รุ่นที่ 10 โดย ผศ. ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน หัวหน้าโครงการ I-ChEPs กล่าวแนะนำโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวทักทายและเแสดงความยินดี คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดการนำเสนอ Final Individual Project กล่าวชื่นชมและให้แนวทางปฏิบัติงาน

โอกาสนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย และคุณกฤษณ์ อิ่มแสง มอบวุฒิบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้สำเร็จโครงการ รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 ณ ห้องโนเบล ศูนย์นวัตกรรม ไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

โครงการ I-ChEPs เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี สำหรับพนักงานสายการผลิต เพื่อจะได้นำความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน ส่งเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และเพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด