มจธ. ต้อนรับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบบบริหารเอกสารในรูปแบบบดิจิทัล (Digital Document)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารเอกสารในรูปแบบดิจิทัล (Digital Document) ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน และบรรยายในหัวข้อทิศทางการใช้งานเอกสารดิจิทัลในระดับประเทศและสถาบันอุดมศึกษา ผศ. ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ “จุดเริ่มต้น ภาพปัจจุบัน และอนาคตของการใช้เอกสารดิจิทัลของ มจธ.” ร่วมกับทีมพัฒนา KMUTT Digital Document Innovation (KDDI) ทีมสำนักคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารบรรณ กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคลัง และสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ของ มจธ. ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเอกสารด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถใช้งานในรูปแบบดิจิทัล โดยไม่ขัดต่อระเบียบ และสำนักคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แก่ผู้ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

การจัดการระบบ Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้องค์กรหรือธุรกิจมีความพร้อมในโลกดิจิทัลมากขึ้น การนำองค์กรเข้าสู่การเป็น Digital Transformation ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้ว การวางยุทธศาสตร์ แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำที่พร้อม จะช่วยตั้งรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง การมีและใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นนโยบายในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหาร การจัดการ และการให้บริการขององค์กร ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงานและกระบวนการทำงานให้มีความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ความสะดวก ความรวดเร็ว และเกิดความประหยัด รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงานภายใต้ยุคดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการสร้างผลงาน/กระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย และยังสามารถถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจต่อไป