สบอ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 หลักสูตร “The Power Of Collaboration Teamwork การสร้างทีมสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักบริหารอาคารและสถานที่ (สบอ.) จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 หลักสูตร “The Power Of Collaboration Teamwork การสร้างทีมสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม LIB-108 ชั้น 1 สำนักหอสมุด (N 10)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญในการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนรวมเดียวกัน (One Team One Goal) รู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทราบถึงหลักการในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีกรอบความคิดในการมุ่งมั่นเอาชนะอุปสรรคได้โดยมีหัวข้อของการอบรมประกอบด้วย หลักการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และสร้างความสัมพันธ์อันดีเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น : The JOHARI Window, Diversity กับ การทำงานเป็นทีม, 3 ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของทีมงาน Goal – Share – Trust, กับดักความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม (Pitfalls of Teamwork) โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 85 คน