สบอ. มจธ. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมมิเตอร์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารอาคารและสถานที่ (สบอ.) จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมมิเตอร์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารให้กับคณะทำงานประสานงานด้านบริหารจัดการภายในอาคาร มจธ. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และสามารถนำไปบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 36 คน  จาก 24 หน่วยงาน